Käyttöehdot

VASTAANOTTAJALLE

Tämä Internet-sivusto on Saksan Ingelheimissa sijaitsevan pääkonttorimme tarjoama kansainvälinen informaatiosivusto. Sivuston tarkoituksena on kertoa kansainvälisestä toiminnastamme. Huomioi, että valmisteiden hyväksymistä koskevat tiedot ja hyväksyttyjen valmisteiden merkinnät voivat vaihdella maakohtaisesti, ja näin ollen sivustolla voi olla maakohtaisia tietoja niissä maissa, joissa meillä on toimintaa.

SIVUSTON SISÄLLÖN KÄYTTÖ

Kaikki tällä Internet-sivustolta löytyvä sisältö on Boehringer Ingelheim -konsernin omaisuutta ja tekijänoikeuden suojaama. Oikeudet sivustolta löytyvien asiakirjojen (kuten artikkelikatsaukset, lehdistötiedotteet, tietolehtiset ja yleiset kysymykset) käyttöön voidaan luovuttaa seuraavin ehdoin: (1) tämä viesti on näkyvissä kaikissa kopioissa ja sekä tekijänoikeusilmoitus että tämä lupaviesti esitetään, (2) tältä Internet-sivustolta peräisin olevien asiakirjojen käyttö rajoittuu tiedottamiseen, mediakäyttöön ja ei-kaupalliseen tai henkilökohtaiseen käyttöön, ja asiakirjoja ei kopioida tai julkaista verkostoon kytketyssä tietokoneessa tai lähetetä eteenpäin kaupallisessa mediassa, ja (3) asiakirjoja ei muuteta millään tavoin. Käyttö muuhun kuin em. kaltaiseen käyttöön on ehdottomasti kielletty ja voi johtaa vakaviin siviili- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Ehtojen rikkomiset johtavat juridisiin seuraamuksiin.

Yllä annettuun lupaan ei sisälly boehringer-ingelheim.com-sivuston tai jonkin muun Boehringer Ingelheim -konsernin omistaman, hallinnoiman, lisensioiman tai kontrolloiman Internet-sivuston layoutin ja ulkonäön hyödyntäminen. Osa näiden Internet-sivustojen sisällöstä on tekijänoikeuden, kauppanimen, tavaramerkin , epälojaalia kilpailua koskevien, tai muiden, lakien suojaamaa, eikä niitä saa kopioida tai toistaa osin tai kokonaan. Yhtäkään seuraavista Boehringer Ingelheimin Internet-sivustolla olevista tiedoista ei saa kopioida eikä toistaa ilman selkeää kirjallista lupaa siltä Boehringer Ingelheim -konserniin kuuluvalta yhtiöltä, joka omistaa seuraavien tietojen oikeudet: kauppanimi, tavaramerkki, logotyyppi, grafiikka, ääni tai kuva.

Muut oikeudet, joita ei nimenomaan tässä myönnetä, pidätetään.

TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVA ILMOITUS

Niiden Boehringer Ingelheim -konsernin tuotteiden kauppanimet, jotka mainitaan tällä sivustolla, ovat Boehringer Ingelheim -konsernin eri yksiköiden omistamia kauppanimiä – riippumatta siitä, ilmoitetaanko kauppanimet lihavoidulla tekstityypillä vai ei, ja riippumatta siitä, onko nimien yhteydessä rekisteröityjen kauppanimien symbolia ® vai ei. Täällä mainittujen, olemassa olevien yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla kauppanimiä, joiden omistus kuuluu kyseisten nimien omistajille. Tällaisten kauppanimien, Boehringer Ingelheim  yrityksen nimen ja logotyypin käyttö on ehdottomasti kiellettyä muutoin kuin tässä selosteessa kerrotuin ehdoin. Muunlainen käyttö voi olla rikosoikeudellisten määräysten vastaista. Tällä Internet-sivustolla kuvattuja tuotteita voi olla myynnissä eri kauppanimillä, eri merkitsemisillä, eri tuotemuotoina tai vahvuuksina eri maissa. Ota yhteys paikalliseen tytäryhtiöömme, jos tarvitset tarkempaa  tietoa.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Boehringer lngelheim -konserni ja/tai yrityksen käyttämät jakelijat eivät ole vastuussa asiakirjoissa olevien tietojen ja niihin liittyvän grafiikan soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki asiakirjat ja niihin liittyvät kuvat pidetään saatavilla olemassa olevassa muodossaan ilman minkäänlaisia takuita. Boehringer Ingelheim -konserni ja/tai konsernin käyttämät jakelijat irtisanoutuvat täten kaikista takuista ja ehdoista näihin tietoihin liittyen, mukaan lukien kaikista epäsuorista takuista ja ehdoista liittyen myyntikelpoisuuteen, soveltuvuuteen tiettyyn käyttötarkoitukseen, omistusoikeuteen ja väärinkäyttöihin. Kaiken sisällön saatavuus ja käyttö ovat käyttäjän vastuulla. Boehringer Ingelheim -konsernia ja/tai sen jakelijoita ei missään olosuhteissa voida pitää vastuullisina mahdollisesta käytön, tiedon tai voittojen menetyksestä; riippumatta sopimuksista, varomattomuudesta tai muista sellaisista petollisista toimista, jotka aiheutuvat tällä Internet-sivustolla saatavana olevan tiedon käytön yhteydessä tai tiedon tulosten seurauksena.

Lääkevalmisteita koskevia asiakirjoja ei ole tarkoitettu käytettäviksi lääkärissä käynnin tai muun asiantuntujan neuvojen sijaan. Jos kaipaat apua johonkin tiettyyn terveydelliseen ongelmaan, sinun on otettava yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.
 
Tällä serverillä julkaistavissa asiakirjoissa sekä niihin liittyvissä kuvissa voi olla teknisiä tai typografisia virheitä. Muutoksia tietoihin tehdään ajoittain. Boehringer-Ingelheim -konserni ja/tai yrityksen käyttämät jakelijat voivat milloin tahansa tehdä parannuksia ja/tai muutoksia niihin tuotteisiin ja/tai ohjelmiin, joita kuvataan tällä sivustolla.

TÄLLÄ INTERNTET-SIVUSTOLLA SAATAVANA OLEVAAN OHJELMISTOON, ASIAKIRJOIHIN JA PALVELUIHIN LIITTYVÄ ILMOITUS

Boehringer Ingelheim -konsernin ja/tai yrityksen käyttämien jakelijoiden ei voida missään olosuhteissa katsoa olevan vastuussa minkäänlaisista mahdollisista erityisistä tai epäsuorista vahingoista, välillisistä vahingoista tai suorista vahingoista, jotka johtuvat menetetystä käytöstä, tiedosta tai voitosta; riippumatta sopimuksista, varomattomuudesta tai muusta petollisesta toimesta, joka johtuu (tai ilmenee seuraavien yhteydessä) ohjelmiston käytöstä tai sen suorituskyvystä, asiakirjan käytöstä, palveluiden saatavuudesta tai niiden saatavana pitämisen epäonnistumisesta tai tiedosta, joka on saatavana tältä Internet-sivustolta.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN INTERNET-SIVUSTOILLE

Tietyt tällä sivustolla olevat linkit ohjaavat Boehringer Ingelheim -konsernin Internet-sivustojen ulkopuolisille sivuille. Ellei ulkopuolisen Internet-sivuston informaatiossa muuta sanota, ovat nämä ulkopuoliset, linkitetyt sivustot Boehringer Ingelheim -konsernin kontrollimahdollisuuksien ulkopuolella, eikä yhtäkään Boehringer Ingelheim -konserniin kuuluvaa yksikköä voida pitää vastuullisena linkitetyillä Internet-sivustoilla julkaistusta sisällöstä tai sellaisella sivustolla olevasta jatkolinkistä tai kyseisellä sivustolla tehtävistä muutoksista tai päivityksistä. Boehringer Ingelheim -konserni ei myöskään ole vastuussa nettilähetyksistä tai muunlaisista siirroista, joihin nämä linkit johtavat. Kyseisiä linkkejä on lisätty sivustolle ainoastaan helpottamaan sinun internetkäyttöäsi ja linkkien olemassaolo ei tarkoita, että Boehringer Ingelheim millään lailla tukisi kyseisiä, linkitettyjä Internet-sivustoja.

KYSYMYKSIÄ JA PALAUTETTA

Tämän Internet-sivuston kautta lähetettävät kysymykset ja palautteet eivät saa sisältää henkilökohtaista terveyttä tai tiettyjä reseptilääkkeitä koskevia kysymyksiä. Tällaiset kysymykset on esitettävä suoraan terveydenhuollon ammattilaiselle. Jos tämän sivuston asiakirjoja käyttävä henkilö vastaisi johonkin asiakirjan sisältämään tietoon liittyen esim. palautteella, kysymyksellä, kommentilla tai ehdotuksella, näiden vastaustietojen ei katsota olevan salassa pidettäviä, ja Boehringer Ingelheim -konsernilla ei ole minkäänlaista velvollisuutta tämäntapaiseen tietoon liittyen, vaan voi vapaasti uudelleen muotoilla, käyttää, välittää ja jaella tällaista tietoa rajoituksetta eteenpäin – tosin vain nimettömästi, mikäli lainsäädäntö ja henkilötietojen suojaamista koskevat lait niin vaativat.

RSS-UUTISSYÖTTEET

Boehringer Ingelheimin RSS-uutissyötteet kuuluvat näiden käyttöehtojen piiriin. Boehringern Ingelheim pidättää oikeudet milloin tahansa keskeyttää kyseinen palvelu.

Loppuivatko lääkkeet?

Frontline-valmisteita löytyy lähimmästä apteekista.